Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng lược đồ xấp xỉ ổn định cho phương trình vi phân ngẫu nhiên không ôtônôm với hệ số khuếch tán liên tục Holder

LƯƠNG ĐỨC TRỌNG, KIỀU TRUNG THỦY

Tóm tắt


   Bài báo nghiên cứu xây dựng một lược đồ xấp xỉ Euler-Maruyama cải tiến cho

phương trình vi phân ngẫu nhiên không thuần nhất với hệ số khuếch tán liên tục Holder.

Kết quả cho thấy lược đồ mới bảo toàn tính chất ổn định mũ và tính dương của nghiệm đúng.


Toàn văn: PDF