Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số tính chất của đồ thị có trọng ứng với đơn thức thuộc (It : m2) (It : m)

HÀ THỊ THU HIỀN

Tóm tắt


    Cho I là iđêan cạnh của một đồ thị Γ. Bằng cách sử dụng khái niệm đồ thị có trọng đỉnh và các kết quả trước đó của H.M. Lam và N.V. Trung (Transactions of the American Mathematical Society, 2018) về (It : m) It tác giả đã đưa ra một số tính chất của đồ thị có trọng Γa ứng với đơn thức xa của hiệu (It : m2) (It : m)    

Toàn văn: PDF