Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ngưng tụ của vật chất trong mô hình sigma tuyến tính của hệ pha trộn hai thành phần -

LÊ VIẾT HÒA, NGUYỄN TUẤN ANH, ĐẶNG THỊ MINH HUỆ, ĐINH THANH TÂM

Tóm tắt


   Bài báo khảo sát hiện tượng ngưng tụ vật chất trong hệ pha trộn hai thành phần trên cơ sở mô hình lí thuyết trường sigma tuyến tính. Thu được biểu thức của thế hiệu dụng Corwall-Jakiw-Tomboulis (CJT) trong gần đúng HF và từ đó rút ra các phương trình khe đối với các mật độ ngưng tụ và các phương trình SD cho hàm truyền. Các kết quả tính số chứng tỏ trong hệ có thể tồn tại hai kịch bản ngưng tụ là chỉ có một loại hoặc cả hai loại ngưng tụ nhưng không đồng thời tùy thuộc vào ảnh hưởng của nhiệt độ hay thế hóa. Các quá trình ngưng tụ này đều thuộc chuyển pha loại II dù ngưng tụ do hiệu ứng nhiệt hay do hiệu ứng lượng tử    

Toàn văn: PDF