Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phương pháp thống kê mômen trong nghiên cứu chuyển pha cấu trúc của kim loại dưới tác dụng của áp suất

NGUYỄN QUANG HỌC, TRẦN ĐÌNH CƯỜNG

Tóm tắt


    Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê mômen để khảo sát chuyển pha cấu trúc lập phương tâm khối - lập phương tâm diện của kim loại dưới tác dụng của áp suất dựa trên điều kiện cân bằng của thế nhiệt động Gibbs. Các kết quả lí thuyết được chúng tôi áp dụng để nghiên cứu chuyển pha cấu trúc của sắt trong khoảng áp suất từ 0 đến 11 GPa với việc sử dụng thế tương tác cặp Mie-Lennard-Jones. Các kết quả tính số của chúng tôi có sự phù hợp tốt với thực nghiệm (sai số dưới 10%).      

Toàn văn: PDF