Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của 2 dẫn xuất mới chứa dị vòng thiazolidin-4-on của 2-nitrovanillin

TRƯƠNG MINH LƯƠNG, NGÔ THỊ LIÊN

Tóm tắt


   Đã tổng hợp thành công 2 cặp hỗn hợp racemic mới chứa dị vòng 1,3-thiazolidine- 4-on của 2-nitrovanillin bằng các phản ứng este hóa, nitro hóa, ngưng tụ và đóng vòng từ vanillin. Cấu trúc của 2 hợp chất dị vòng đã được xác định cấu trúc bằng phổ +MS, 1D và 2D-NMR. Kết quả phân tích phổ NMR đã gán được độ chuyển dịch hóa hóa học của cacbon và hiđro cho các vị trí phù hợp. Chất 4a đã được nghiên cứu hoạt tính kháng sinh với vi khuẩn Gram (+), Gram (-), nấm Candida abican và hoạt tính độc tế bào với dòng tế bào ung thư KB.     

Toàn văn: PDF