Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng chỉ số sáng tạo được đo bằng phương pháp TSD-Z của học sinh trường Trung học phổ thông Tuệ Tĩnh, Hải Dương năm 2018

LÊ THỊ TUYẾT, GIANG HỒNG DIỆP

Tóm tắt


    Mục tiêu của nghiên cứu là xác định thực trạng chỉ số sáng tạo (creativity quotient - CQ) của học sinh Trường Trung học phổ thông Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương. Nghiên cứu được tiến hành trên 354 học sinh (16 - 18 tuổi, 203 nữ). Phương pháp xác định CQ là phương pháp TSD-Z. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ các mức sáng tạo của học sinh là: 46% mức kém, 26% mức thấp, 23% mức trung bình, 4% mức trung bình khá, 1 % mức khá. Tỉ lệ học sinh nam có mức sáng tạo trung bình khá và khá cao hơn so với học sinh nữ. Học sinh khối 10 cũng có tỉ lệ mức sáng tạo trung bình khá cao nhất. Xét về các chỉ số thành phần trong kiểm tra sáng tạo TSD-Z, học sinh khối 10 thể hiện mức cao ở tính "bổ sung", "phân tử mới", khả năng "liên kết", "phối cảnh", "hài cảm" và sự "không dập khuôn"; học sinh khối 11 thể hiện cao khả năng "kết hợp"; còn học sinh khối 12 thể hiện cao nhất khả năng "xảo thuật". Học sinh nữ có điểm "mở rộng thêm", "bổ sung thêm" và sự "vượt khung" cao hơn so với học sinh nam; học sinh nam có điểm của chỉ số "liên kết theo hình vẽ" và "không dập khuôn" cao hơn so với học sinh nữ.     

Toàn văn: PDF