T. 14, S. 4T (2011)

Mục lục

Articles

Ảnh hưởng của chấn động do khối bê tông rơi tự do đến độ bền của trầm tích holocene Bình Chánh – quận 8 Tp.Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Trương Minh Hoàng, Nguyễn Phát Minh, Nguyễn Đình Thanh, Trương Tiểu Bảo 05-16
Đặc điểm thạch học và tuổi đồng vị U–Pb zircon các thành tạo granitoid vùng nam Bến Giằng, tỉnh Quảng Nam Tóm tắt PDF
Đinh Quang Sang 17-30
Tiềm năng dầu khí của các tầng đá mẹ ở bể Cửu Long Tóm tắt PDF
Bùi Thị Luận 31-45
Tuổi đồng vị U – Pb trong zircon của các đá granitoit vùng núi Cấm – An Giang Tóm tắt PDF
Trần Phú Hưng, Trịnh Nguyễn Hùng Vỹ 46-56
Khảo sát khả năng khâu mạng hỗn hợp tinh bột/ poly(vinyl alcohol) bằng acid citric Tóm tắt PDF
Trần Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Tuyết Diễm, Đặng Tấn Tài 57-66
Cấu trúc và tính chất điện sắc của màng mỏng vanadium pentoxide được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron DC ở nhiệt độ phòng Tóm tắt PDF
Lê Văn Hiếu, Trần Tuấn, Nguyễn Đức Hảo, Trần Quang Hiền 67-76
Tính năng lượng tương quan electron – positron trong ZnO với sự hiệu chỉnh hàm sóng positron Tóm tắt PDF
Châu Văn Tạo, Trịnh Hoa Lăng, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Hoàng Chiến, Nguyễn Hữu Lộc 77-85
Tính bất đối xứng của thủy triều trong kênh rạch có rừng ngập mặn Tóm tắt PDF
Võ Lương Hồng Phước, Lê Trần Duy Phúc 86-92


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP