T. 15, S. 1Q (2012)

Mục lục

Articles

Các dạng thiên lệch hành vi của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Vương Đức Hoàng Quân, Đào Quý Phúc 05-13
Ba tiếp cận giải thích lợi thế cạnh tranh của công ty Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Long 14-31
Các yếu tố tác động đến hành vi bạo lực của học sinh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo, Cao Hào Thi 32-47
Tư duy kinh tế -yếu tố đột phá để phát triển kinh tế bền vững Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Hải 48-56
Tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình: quan hệ giữa nhà nước, nhà trường và xã hội Tóm tắt PDF
Phạm Thị Ly 57-66
Việt Nam với việc gia nhập Công ước Liên hiệp quốc năm 2004 về miễn trừ tài phán và miễn trừ tài sản của quốc gia Tóm tắt PDF
Bành Quốc Tuấn 67-78


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP