T. 15, S. 1M (2012)

Mục lục

Articles

Quan trắc tồn dư dioxin khu vực xung quanh sân Bay Biên Hòa Tóm tắt PDF
Mai Tuấn Anh, Chu Vân Hải 05-16
So sánh hiệu quả xử lý độ màu và chất hữu cơ trong nước thải sản xuất cà phê bột hòa tan sử dụng quá trình O3, H2O2 và O3/H2O2 Tóm tắt PDF
Nguyễn Như Sang, Huỳnh Ngọc Loan, Lê Dung 17-28
Tính toán tải lượng ô nhiễm do hoạt động nuôi tôm tại huyện Cái Nước – tỉnh Cà Mau Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tuấn, Trần Bích Châu, Vũ Nguyễn Hồng Phương 29-45
Ứng dụng GPS và GIS trong công tác quản lý xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Lê Văn Trung 46-53
Một số giải pháp quản lý môi trường đối với hoạt động du lịch ở khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hoàng 54-63
Đặc điểm địa chất, chất lượng và triển vọng kaolin vùng Suối Ngô – Tân Hòa, Tây Ninh Tóm tắt PDF
Trương Chí Cường, Nguyễn Kim Hoàng, Võ Thị Phương Dung, Nguyễn Văn Mài 64-75
Đánh giá tác động của các phương pháp xử lý rác thải đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Phúc Thanh, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Võ Châu Ngân 76-87


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP