T. 10, S. 1 (2007)

Mục lục

Articles

Lantana Camara L., thực vật có khả năng hấp thu PB trong đất để giải ô nhiễm Tóm tắt PDF
My Hanh Thi Diep, E. Garnier Zarli
Khả năng sử dụng thực vật xử lý khí NOX và SO2 Tóm tắt PDF
Minh Hang Thi Huynh, Quoc Phu Dao
Nghiên cứu sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước trên 4 hệ thống kênh chính tại thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Canh Thanh Truong, Trâm Anh Thị Ngô
Phương pháp thử nghiệm độc học sử dụng hệ hô hấp của màng ty thể tim bò Tóm tắt PDF
Nga Phi Lê, Thư Hiền Thị Nguyễn, Hoa Liên Thị Nguyễn, Hương Giang Thị Dương, Kháng Duy Đinh
Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong rau xanh ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Ngọc Ẩn Thị Nguyễn, Bích Huệ Thị Dương
Nghiên cứu địa hóa môi trường một số kim loại nặng trong trầm tích sông rạch thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Cẩm Loan Thị Từ, Hà Vy Như Nguyễn, Thanh Thủy Thị Hoàng
Nghiên cứu xử lý và tái sử dụng một số loại bùn thải chứa kim loại nặng bằng ứng dụng quá trình Tóm tắt PDF
Hải Thanh Lê
Sử dụng vật liệu hấp phụ tự nhiên để xử lý kim loại nặng trong bùn thải công nghiệp Tóm tắt PDF
Trung Đức Lê, Linh Ngọc Nguyễn, Thanh Thúy Thị Nguyễn
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý Cod khó phân huỷ sinh học trong nước rác bằng phản ứng Fenton Tóm tắt PDF
Phước Văn Nguyễn, Cường Chí Võ
Tính toán bằng phương pháp số lan truyền khói bụi trên địa hình phức tạp Tóm tắt PDF
Giang Song Lê, Phương Thị Nguyễn
Mô hình hóa các quá trình xử lý nước thải bằng mạng nơron nhân tạo Tóm tắt PDF
Phùng Kỳ Nguyễn, Việt Trường Khoa Nguyễn


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP