T. 15, S. 2X (2012)

Mục lục

Articles

Những đặc điểm văn hóa xã hội ảnh hưởng đối với sự phát triển và phát triển bền vững của các tộc người thiểu số vùng Đông Nam bộ (các tộc người bản địa) Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 05-18
Người Việt Nam ở nước ngoài với việc bảo tồn và truyền bá văn hóa dân tộc Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Thêm 19-30
Một số vấn đề xã hội và văn hóa trong việc xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ hiện tượng phụ nữ nông thôn lấy chồng nước ngoài Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Lương 31-47
Phê bình sinh thái - khuynh hướng nghiên cứu văn học mang tính cách tân Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Hiểu 48-54
Từ kích thước cộng đồng đến kích thước cá nhân những vấn đề lý thuyết và phương pháp luận Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Lộc 55-69
Khoa học phức hợp và vấn đề phương pháp luận đặt ra Tóm tắt PDF
Trần Quang Thái 70-78
Những khó khăn của gia đình có trẻ khuyết tật phát triển và nhu cầu của họ đối với các dịch vụ xã hội tại Tp.HCM Tóm tắt PDF
Đỗ Hạnh Nga 79-86


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP