T. 10, S. 2 (2007)

Mục lục

Articles

Tái cấu trúc lưới phân phối 3 pha để giảm tổn thất điện năng bằng các giải thuật Meta – Heuristic Tóm tắt PDF
Đăng Khoa Quang Trương, Thanh Bình Thị Phan, Hiếu Minh Nguyễn 13-19
Chất lượng các bộ tách sóng đa truy cập trong hệ thống CDMA có mã hoá Turbo Tóm tắt PDF
Thành Đình Vũ, Phúc Ngọc Lê 5-12
Nghiên cứu khả năng dùng công nghệ tích trữ lạnh dạng băng tan chảy bên ngoài ống trong các hệ thống điều hoà không khí trung tâm Tóm tắt PDF
Bảo Thế Nguyễn, Anh Hồng Trương 20-27
Biến tính Bismaleimide tổng hợp từ 4,4’– Diaminodiphenyl methane (ddm) và Anhydride maleic (am) bằng DDM Tóm tắt PDF
Niếu Hữu Nguyễn, Thành Đắc Nguyễn, Thái Hà Thị La, Việt Quốc Nguyễn 28-35
Nghiên cứu sản xuất nước dừa đóng hộp Tóm tắt PDF
Anh Đào Thị Đống, Thanh Hà Thị Võ, Mỹ Linh Thị Trương 36-42
Ứng dụng phương pháp nội suy Kriging khảo sát sự phân bố tầng đất yếu tuổi Holocene ở khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
San Hà Thị Phan, Sơn Minh Lê 42-52
Sự liên quan giữa mức độ phong hoá với các yếu tố địa mạo, địa chất và hiện tượng trượt lở ở khu vực buôn Tung tỉnh Đắc Nông Tóm tắt PDF
Kỳ Việt Nguyễn, Vĩnh Văn Vũ 53-65
Tính toán bổ sung nhân tạo cho tầng chứa nước Plioncen thượng ở thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Chân Đức Ngô 66-76


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP