T. 10, S. 3 (2007)

Mục lục

Articles

Một tiếp cận đến 3 hiệu ứng kinh điển của thuyết tương đối tổng quát trong mô hình vectơ cho trường Tóm tắt PDF
On Van Vo 5-11
Mô hình hoá và mô phỏng quá trình tạo màng Al2O3 bằng phún xạ Magnetron Tóm tắt PDF
Phúc Giang Văn, Tuấn Hùng Vũ Lê, Đạt Thành Huỳnh, Đến Văn Nguyễn 12-19
Một số thay đổi về tính chất sợi dứa Việt Nam bằng phương pháp xử lý trong dung dịch Sodium Hydroxide Tóm tắt PDF
Niếu Hữu Nguyễn, Bình Thanh Phan, Sáu Huỳnh 20-26
Mạ điện hợp kim Ag - Cd ứng dụng trong chế tạo và phục hồi các tiếp điện Tóm tắt PDF
Lộc Thanh Nguyễn, Hiến Đình Trần 27-36
Ảnh hưởng của sự pha tạp Ga lên tính chất điện của màng ZnO tạo bằng phương pháp phún xạ Magnetron Tóm tắt PDF
Mỹ Dung Thị Cao, Vinh Cao Trần, Chí Hữu Nguyễn 37-41
Ứng dụng siêu âm trong phản ứng ghép cặp chéo giữa Tosilat Alkil và tác chất Grignard Tóm tắt PDF
Nhuận Ngọc Đoàn, Thạch Ngọc Lê, Hiền Chí Đặng, Hào Công Nguyễn 42-46
Áp dụng mạng hai cửa tính toán sự cố đồng thời Tóm tắt PDF
Việt Hoàng Nguyễn, Ẩn Ngọc Nguyễn 47-54
Xác định dung lượng và vị trí của máy phát phân bố (DG) tối ưu tổn thất lưới phân phối Tóm tắt PDF
Đăng Khoa Quang Trương, Thanh Bình Thị Phan, Trân Bảo Hồng 55-62
Áp dụng phương pháp đơn hình quy hoạch phát triển hệ thống điện Tóm tắt PDF
Vinh Quang Hữu Lưu 63-72
Mô hình sung xét cải tiến và quá áp do sét đánh trực tiếp vào đường dây phân phối trung áp Tóm tắt PDF
Ánh Huy Quyền, Chí Hữu Lê 73-81
Ứng dụng kỹ thuật mô phỏng và kỹ thuật ra quyết định đa mục tiêu trong hoạch định mặt bằng bệnh viện đa khoa Tóm tắt PDF
Phong Như Nguyễn 82-89


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP