T. 10, S. 4 (2007)

Mục lục

Articles

Giải thuật lai cho bài toán sắp hàng đa trình tự sinh học Tóm tắt PDF
Tú Ngọc Nguyễn, Lăng Văn Trần 5-14
Ứng dụng Nơron song tuyến trong bài toán dự báo phụ tải điện Tóm tắt PDF
Hoàng Oanh Thị Trần, Thiên Châu Sĩ Đồng, Lĩnh Hoàng Trần, Tài Kỳ Nguyễn 15-26
Phần tử tương thích HCT với bài toán dao động riêng của tấm Kirchhoff Tóm tắt PDF
Tuyến Quang Nguyễn, Long Hoài Lê, Thắng Quốc Chu 27-36
Thành phần hoá học và tính kháng Oxy hoá của nghệ đen Curcuma zedoaria Berg. trống ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Việt Hoa Thị Trần, Phương Thảo Thị Trần, Phương Thảo Thị Trần, Thanh Tâm Thị Vũ, Thanh Tâm Thị Vũ 37-48
Thuỷ phân Saccharose bằng Invertase cố định trên hạt Calcium Alginate Tóm tắt PDF
Dũng Ngọc Mai 49-58
Nhân giống In Vitro cây bắt ruối Drosera burmanni Vahl để thu nhận một hợp chất Quinone có hoạt tính sinh học Tóm tắt PDF
Phương Diễm Quách, Lệ Văn Bùi 59-66
Tác dụng của Progesteron (p),17α – Hydroxy - 20β Dihydroprogesteron (17,20p) và desoxycorticosteron acetat (doca) lên sự chín và rụng trứng In Vivo của cá trôi Ấn độ Labeo rohita Tóm tắt PDF
Dân Văn Lê, Anh Tường Nguyễn, Anh Tường Nguyễn, Phú Văn Võ, Phú Văn Võ 67-74
Khảo sát tính năng cô đặc Syrup bằng kỹ thuật chọn lọc Nano (Nanofiltrtion) Tóm tắt PDF
Đạt Quốc Lại, Việt Mẫn Văn Lê, Như Ý Nguyễn 75-82
Hoạch định mặt bằng khu điều trị ban ngày bệnh viện đa khoa 115 Tóm tắt PDF
Phong Như Nguyễn, Anh Dũng Ngọc Đỗ, Quỳnh Lam Ngọc Lê 83-93


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP