T. 10, S. 7 (2007)

Mục lục

Articles

Tổng hợp một số Oxim trong điều kiện hoá âm Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh, Lê Thị Ngọc Trâm, Trần Ngọc Ba 5-10
Bước đầu nghiên cứu sự tạo dịch treo tế bào cây Đinh Lăng Polyscias Fruticosa L. Harms Tóm tắt PDF
Võ Thị Bạch Mai, Phạm Thị Tố Liên 11-16
Thu nhận Enzyme Cellulase của Trichoderma Reesei trên môi trường bán rắn Tóm tắt PDF
Trần Thạnh Phong, Hoàng Quốc Khánh, Võ Thị Hạnh, Lê Bích Phượng, Nguyễn Duy Long, Lê Tấn Hưng, Trương Thị Hồng Vân 17-24
Nghiên cứu và triển khai công nghệ xử lý nước thải chế biến tiêu sọ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Phước 25-34
Quy hoạch hệ thống thu gom vận chuyển chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại cho các KCN-KCX tại TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Trịnh Ngọc Đào, Nguyễn Văn Phước 35-42
Đánh giá một số khía cạnh kinh tế của hoạt động xử lý chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hải, Đỗ Thị Thu Huyền 43-52
Đánh giá hiện trạng ô nhiễm chì (Pb) trong rau xanh ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Tóm tắt PDF
Ngọc Ẩn Thị Nguyễn 53-62
Phân loại khoáng vật sét theo thí nghiệm Methylene blue hấp phụ (MBA) Tóm tắt PDF
Phan Thị San Hà, Lê Minh Sơn, Nguyễn Hoàng An 63-74
Mô hình toán 1D+2D tính lũ biến đổi chậm. Phần 1: Mô hình toán Tóm tắt PDF
Nguyễn Thống 75-83


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP