T. 16, S. 2T (2013)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu tổng hợp TiO2 ống nano bằng phương pháp anod hóa ứng dụng trong quang xúc tác Tóm tắt PDF
Thái Thủy Tiên, Lê Văn Quyền, Âu Vạn Tuyền, Hà Hải Nhi, Nguyễn Hữu Khánh Hưng, Huỳnh Thị Kiều Xuân 05-12
Nghiên cứu điều chế hệ xúc tác Ni/Diatomite trong việc phân hủy trực tiếp NO2 Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Kiều Xuân, Nguyễn Hữu Khánh Hưng, Phạm Thị Thanh Hương 13-19
Thành phần hóa học của lá cây Mắm Quăn Acicennia lanata non ridley, Phamhoang, họ mắm (Avicenniaceae) Tóm tắt PDF
Lâm Phục Khánh, Huỳnh Kháng Trực, Nguyễn Trường Thiên Kim, Nguyễn Kim Phi Phụng, Nguyễn Thị Hoài Thu 20-25
Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học lá cây Muồng Trâu Cassia alata L., (Caesalpiniaceae) Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thùy Dương, Hoàng Thị Chinh, Thòng Sủi Din, Trương Lê Hùng Phong, Phan Nhật Phương, Phạm Quốc Quỳnh, Nguyễn Trà Thanh Trúc, Tôn Thất Quang 26-31
Tổng hợp và ứng dụng vật liệu sulfonate siêu khâu mạng trong hóa phân tích Tóm tắt PDF
Huỳnh Minh Châu, Phạm Thị Thùy Dung, Đỗ Quang Khoa, Nguyễn Ánh Mai 32-38
Phân tích đồng thời các kháng sinh quinolone trong thịt, tôm, cá bằng phương pháp sắc kí lỏng ghép khối phổ Tóm tắt PDF
Trần Thanh Trúc, Trần Thị Như Trang 39-46
Khảo sát thành phần hóa học của lá cây Trường Sinh Kalanchoe pinnata L. (Crassulaceae) Tóm tắt PDF
Đặng Hoàng Phú, Dương Thị Yến Phương, Phan Nguyễn Hữu Trọng, Nguyễn Anh Thy, Nguyễn Trung Nhân 47-52
Nghiên cứu xác định methyl thủy ngân trong bùn lắng bằng phuơng pháp sắc ký khí ghép nối dầu dò huỳnh quang nguyên tử Tóm tắt PDF
Triệu Quốc An, Trần Phương Huy, Nguyễn Văn Đông 53-60
Tổng hợp ligand axít 4,4’-(1h,1’h-5,5’-bibenzo[d]imidazol-2,2’-diyl)dibenzoic làm linke cho vật liệu khung cơ kim Tóm tắt PDF
Cổ Thanh Thiện, Mai Toàn, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hồ Phạm Anh Vũ 61-69


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP