T. 10, S. 12 (2007)

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Mục lục

Articles

Thu nhận và biệt hóa tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người Tóm tắt PDF
Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Trần Lê Bảo Hà 5-10
Thuật toán tìm nhanh Minimal Generator của tập phổ biến đóng Tóm tắt PDF
Lê Hoài Bắc, Võ Đình Bảy 11-19
Về một vài định lý giới hạn địa phương Tóm tắt PDF
Tô Anh Dũng 20-27
Điều kiện xấp xỉ tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch lồi vô hạn (Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Nguyen Dinh, Ta Quang Son 28-38
Về ước lượng Bayes trong không gian Banach Tóm tắt PDF
Ung Ngọc Quang 39-47
Bước đầu điều chế và khảo sát tính năng điện dung của điện cực Dioxit/Mangan phụ gia cho pin sạc Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thoa, Phạm Quốc Trung 48-56
Dự đoán hoạt tính quét gốc tự do của hợp chất Phenolic bằng tính toán sự phân bố mật độ Spin (Ghi chú: Chọn ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Trần Thị Hà Thái, Pham Thanh Quan, Lê Thanh Hưng 57-68
Khảo sát khả năng tạo Xanthan của vi khuẩn XANTHOMONAS CAMPESTRIS phân lập được ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Đoàn Duy Lộc, Cao Văn Thắng, Nguyễn Thị Mỹ Lan, Lê Thị Mỹ Phước 69-75
Khảo sát quá trình cố định Enzyme -Amylase (Termamyl) bởi chất mang Cmc-Alginate Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Oanh, Vũ Thanh Thảo 76-81


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP