T. 16, S. 3X (2013)

Mục lục

Articles

Các thiết chế tự quản trong xã hội nông thôn truyền thống của người Khmer Nam Bộ Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Cảnh 05-14
Ghi nhận bước đầu về ngữ âm tiếng Tà Mun ở Tây Ninh Tóm tắt PDF
Lê Khắc Cường, Phan Trần Công 15-25
Phân tích một vài đặc điểm thanh điệu tiếng Việt của người Úc trẻ gốc Việt (ứng dụng cho việc dạy tiếng Việt) Tóm tắt PDF
Đào Mục Đích 26-33
Cảm quan phật giáo trong thế giới nghệ thuật của Cánh đồng bất tận Tóm tắt PDF
Phan Thị Thu Hiền 34-42
Đạo, đời - một nền tảng giáo dục kép trong cộng đồng công giáo di cư ở Nam Bộ (Nghiên cứu trường hợp cộng đồng Công giáo di cư Hố Nai – Đồng Nai và Cái Sắn - Cần Thơ) Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Lộc 43-52
Báo hiếu trong hành vi tôn giáo của cộng đồng Khmer Nam Bộ Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Thu 53-60
Thủy binh chúa Nguyễn với việc bảo vệ chủ quyền, khai thác nguồn lợi biển đảo trên biển Đông Tóm tắt PDF
Trần Thuận 61-78
Mấy nhận xét về chính sách dân tộc của chính quyền đệ nhị Cộng Hòa đối với các dân tộc thiểu số Tây Nguyên (1964 – 1975) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tiệp 79-95
Về truyền tải kiến thức văn hoá trong giảng dạy tiếng Việt cho học viên nước ngoài Tóm tắt PDF
Trần Thuỷ Vịnh 96-106
Tiếng Việt qua một số báo Tóm tắt PDF
Nguyễn Vân Phổ 107-118
Kinh tế- văn hóa- xã hội ở vùng biển Nam Bộ và vấn đề phát triển bền vững Tóm tắt PDF
Phan Thị Yến Tuyết 119-130
Võ Trường Toản, nhà Dương Minh Học Việt Nam Tóm tắt PDF
Đoàn Lê Giang 131-138
Nhận diện di sản kinh tế thời thuộc địa ở Nam Kỳ Tóm tắt PDF
Lê Hữu Phước 139-150
Cho trong tiếng Việt, so sánh với các kết hợp có nghĩa tương đương trong tiếng Nhật Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoàng Yến 151-158
Phát huy hiệu quả của phương pháp thuyết trình – thảo luận nhóm trong giảng dạy văn học Việt Nam cho sinh viên nước ngoài Tóm tắt PDF
Trần Thị Mai Nhân 159-165


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP