T. 16, S. 2M (2012)

Mục lục

Articles

Giải pháp GIS trong quản lý nước dưới đất khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Lê Văn Trung 05-17
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên sự thay đổi dòng chảy ở lưu vực sông Srêpôk Tóm tắt PDF
Đào Nguyên Khôi 18-32
Nghiên cứu khả năng phát hiện ô nhiễm bụi trên khu vực đô thị bằng công nghệ viễn thám nhằm hỗ trợ quan trắc môi trường không khí Tóm tắt PDF
Trần Thị Vân, Trịnh Thị Bình, Hà Dương Xuân Bảo 33-47
Tiếp cận xây dựng chi phí quản lý kỹ thuật chất thải rắn công nghiệp ngành kim loại và gia công cơ khí tại Thành Phố Hố Chí Minh Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Thùy Linh 48-62
Đánh giá khả năng chịu tải sông Vàm Cỏ Đông tỉnh Long An làm cơ sở cho việc quản lý cấp phép xả thải Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Lâm, Nguyễn Văn Phước, Lâm Minh Triết 63-70
Đề xuất mô hình tổ chức thích hợp quản chất lượng nước sông (LVS) Sài Gòn Tóm tắt PDF
Lê Việt Thắng, Lâm Minh Triết, Lê Mạnh Tân, Phạm Mạnh Tài 71-86
Định giá nước và phân phối tối ưu tài nguyên nước khan hiếm ở cấp độ lưu vực sông - thử nghiệm ở vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hùng 87-101
Xây dựng bản đồ điện tử hỗ trợ việc học địa lý của học sinh lớp 12 Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Bắc 102-111


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP