T. 17, S. 2X (2014)

Mục lục

Articles

Chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam (1954-1975) với việc xuất hiện những tranh chấp trên Biển Đông Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Văn Thịnh 05-12
Hệ thống tổ chức Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1961-1975). Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Biên 13-23
Vai trò của Dương Văn Minh trong cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm (1/11/1963) Tóm tắt PDF
Vũ Quý Tùng Anh 24-35
Sinh kế của các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer ở Bình Phước trong bối cảnh phát triển hiện nay Tóm tắt PDF
Ngô Thị Phương Lan 36-49
Mộ hợp chất Chợ Lách (Bến Tre) Tóm tắt PDF
Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Chiến Thắng 50-71
Sưu tập gốm cổ tàu đắm Cù Lao Chàm ở bảo tàng Lịch sử - Văn hóa Tóm tắt PDF
Hà Thị Sương 72-78
Góc nhìn mới về sử dụng bản đồ trong nghiên cứu Khoa học Xã hội & Nhân văn Tóm tắt PDF
Lê Minh Vĩnh, Văn Ngọc Trúc Phương 79-93
Nhận thức của cộng đồng dân cư đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về các nguy cơ sức khỏe do tác động của ngập nước Tóm tắt PDF
Phạm Gia Trân 94-106
“Ngoại phiên thông thư” - Tập tư liệu cổ về quan hệ Việt - Nhật Tóm tắt PDF
Đoàn Lê Giang 107-120
Phát triển những thiết chế văn học trong thời đại văn hóa đại chúng: Kinh nghiệm Hàn Quốc gợi ý cho Việt Nam (trường hợp Bảo tàng Văn học) Tóm tắt PDF
Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hiền 121-137


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP