T. 11, S. 6 (2008)

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Mục lục

Articles

Về độ tin cậy trong bài toán bảo hiểm nhân thọ Tóm tắt PDF
Tô Anh Dũng, Ung Ngọc Quang, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Đức Phương, Phan Trọng Nghĩa 5-12
Chuyển động của tập mức với vận tốc phụ thuộc vào độ cong trung bình: Sự tồn tại nghiệm yếu Tóm tắt PDF
Nguyen Chanh Dinh 13-22
Sai số Bayes và khoảng cách giữa hai hàm mật độ xác suất trong phân loại hai tổng thể Tóm tắt PDF
Tô Anh Dũng, Võ Văn Tài, Phạm Gia Thụ 23-37
Áp dụng phương pháp không lưới Galerkin cho bài toán uốn tấm Tóm tắt PDF
Ngô Thành Phong, Vũ Đỗ Huy Cường 38-48
Tính toán ngẫu nhiên với quá trình dạng Hermite Tóm tắt PDF
Dương Tôn Đảm 49-54
Cơ chế pha tạp Nitơ vào tinh thể Tio2 bằng phương pháp phún xạ phản ứng Magnetron DC Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hạnh Thu, Đinh Công Trường, Nguyễn Hữu Chí, Lê Văn Hiếu, Huỳnh Thành Đạt, Phạm Kim Ngọc, Lê Đình Minh Trí 55-60
Nghiên cứu phổ Gamma tán xạ ngược của đầu dò HPGE bằng chương trình MCNP Tóm tắt PDF
Trương Thị Hồng Loan, Phan Thị Quý Trúc, Đặng Nguyên Phương, Trần Thiện Thanh, Trần Ái Khanh, Trần Đăng Hoàng 61-66
Nghiên cứu đặc trưng điện sắc và điện hóa của màng WO3 Tóm tắt PDF
Lê Văn Ngọc, Lê Quang Trí, Trần Tuấn, Dương Ái Phương, Nguyễn Văn Đến, Huỳnh Thành Đạt 67-72
Chế tạo màng mỏng SnO2 có cấu trúc Nano bằng phương pháp SOL-GEL Tóm tắt PDF
Trịnh Thanh Thủy, Từ Ngọc Hân, Lê Khắc Bình, Lê Viết Hải 73-78
Khai thác và vận hành hệ phân tích Alpha Analysyt với bộ mẫu chuẩn Tóm tắt PDF
Lê Công Hảo, Nguyễn Đình Gẫm, Hồ Viết Sinh, Mai Văn Nhơn 79-84
Nghiên cứu chế tạo Pin sạc kẽm-Polyaniline Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thoa, Nguyễn Thị Hiệp, Lê Viết Hải 85-91
Phản ứng cắt mạch Polyetylenterephtalat (PET) từ vỏ chai bằng Dietylen Glycol (DEG) Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Cường, Võ Thị Hai 92-99


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP