T. 17, S. 2Q (2014)

Mục lục

Articles

Đổi mới nhận thức và tư duy về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Anh Tuấn 6-14
Đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - Yêu cầu cấp bách hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Khoa 15-24
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước – Động lực thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Luân, Ngô Văn Hải 25-41
Những thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tóm tắt PDF
Vương Đức Hoàng Quân 42-51
Tiền tố và hậu tố của sự thỏa mãn và sự bất mãn: Một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ du lịch lữ hành Tóm tắt PDF
Bùi Huy Hải Bích, Võ Thị Ngọc Liên, Phạm Ngọc Thúy 52-62
Mô hình định giá tài sản hợp lý tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Viết Hoàng, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Anh Phong 63-72
Ứng dụng mô hình VECTO hiệu chỉnh sai số (VECM) để phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Nhung 73-84
Nghiên cứu các thành phần của tài sản thương hiệu Thanh Long Bình Thuận Tóm tắt PDF
Lê Quốc Nghi, Nguyễn Viết Bằng, Đinh Tiên Minh 85-94
Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam sau gần ba mươi năm đổi mới Tóm tắt PDF
Đỗ Phú Trần Tình, Phạm Mỹ Duyên, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Văn Nên 95-104
Vai trò của chính sách cổ tức đối với giá trị và rủi ro của cổ phiếu trong điều kiện minh bạch công bố thông tin Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Đức Trung 105-122


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP