T. 18, S. 2T (2015)

Mục lục

Articles

Phân tích độ nhạy các thông số đầu vào phục vụ đánh giá trữ lượng mỏ dầu DQ kết hợp với phần mềm mô phỏng Monte Carlo Tóm tắt PDF
Trần Văn Xuân, Thái Bá Ngọc 05-23
Đánh giá suất tiêu thụ nhiên liệu và phát thải của nhiên liệu biodiesel dầu cọ sử dụng trên máy phát điện động cơ diesel Tóm tắt PDF
Tôn Nữ Thanh Phương, Lê Hoàng Giang, Tô Thị Hiền, Takenaka Norimichi 24-36
Khảo sát tính đặc hiệu của các marker phân tử liên quan đến tính trạng bất dục đực tế bào chất ở giống ởt Chỉ Thiên (Capsicum frutescens) Tóm tắt PDF
Cung Hoàng Phi Phượng, Nguyễn Thanh Hào, Bùi Văn Lệ 37-45
Loại hình độ thấm đại diện và ứng dụng nghiên cứu thân dầu trong trầm tích Oligoxen trên mỏ ThT Tóm tắt PDF
Trần Văn Xuân 46-58
Tổng hợp và đánh giá tính sinh miễn dịch của epitope không liên tục được dự đoán từ kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1 Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng Kim, Trần Linh Thước 59-69
Khảo sát yếu tố ranh giới từ trong dịch thống kê Hoa-Việt Tóm tắt PDF
Trần Thanh Phước, Đinh Điền 70-78
Xác định hàm hiệu suất tương đối và tuyệt đối trong dải 122 keV  8.5 MeV của detector HPGe Tóm tắt PDF
Nguyễn An Sơn, Đặng Lành, Trương Văn Minh 79-87
Điều chế hydrogel kết dính sinh học trên cơ sở chitosan để dán vết thương Tóm tắt PDF
Phạm Thị Mỹ Diễm, Hoàng Thị Hoa, Đặng Đình Vũ, Trần Ngọc Quyển 88-95
Xúc tác quang TiO2 điều chế bằng phương pháp đun hồi lưu trong dung dịch H2O2 Tóm tắt PDF
Nguyễn Hải Nam, Lê Thị Sở Như 96-107


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP