T. 19, S. 2Q (2016)

Mục lục

Articles

Các yếu tố tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Tóm tắt PDF
Nguyễn Viết Bằng, Lê Quốc Nghi, Lê Cát Vi 05-18
Tác động của thiên tai, dịch bệnh đến sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Hạ Thị Thiều Dao, Nguyễn Thị Mai 19-29
Vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao trong thúc đẩy sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ Tóm tắt PDF
Nguyễn Phan Thu Hằng 30-40
Ứng dụng công nghệ OLAP hỗ trợ ra quyết định trong quy trình bán hàng Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Hiền, Nguyễn Bích Liên, Đỗ Phúc 41-57
Giới hạn sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn nhìn từ góc độ kỹ thuật quản trị rủi ro chênh lệch đáo hạn Tóm tắt PDF
Hoàng Công Gia Khánh 58-66
Các yếu tố duy trì hoạt động đổi mới, cải tiến của doanh nghiệp công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Trần Thanh Long, Huỳnh Thế Nguyễn 67-76
Nhìn nhận việc “đảo hóa” của Trung Quốc ở Trường Sa dưới góc độ luật pháp quốc tế Tóm tắt PDF
Bạch Thị Nhã Nam 77-90
Hình ảnh thương hiệu dịch vụ: Những tương đồng/khác biệt với thương hiệu sản phẩm và nghiên cứu định tính trường hợp dịch vụ đào tạo Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngọc Thúy, Đặng Ngọc Bích, Mai Thu Phương 91-103
Thang đo 'giá trị bản thân' tại thị trường Việt Nam với mô hình hành vi tiêu dùng dịch vụ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Thủy 104-119
Vai trò của định hướng dịch vụ của tổ chức đối với hành vi của nhân viên trực tiếp và sự tham gia của khách hàng - Một nghiên cứu trong ngành dịch vụ đào tạo ngắn hạn Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tuấn, Lê Nguyễn Hậu 120-131


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP