T. 19, S. 1M (2016)

Mục lục

Articles

Mô hình quy hoạch nguyên áp dụng cho lựa chọn phương án và lập kế hoạch trong chương trình sản xuất xuất sạch hơn: điển hình cho giảm thiểu khí nhà kính Tóm tắt PDF
Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải 05-17
Nghiên cứu xây dựng chương trình truyền thông biến đổi khí hậu dành cho cán bộ quản lý các cấp – thí điểm tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tuấn, Điện Thị Thu Trang 18-27
Đánh giá hiện trạng nhà ở và cơ sở hạ tầng tại khu vực tập trung dân nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Oanh 28-37
Nghiên cứu loại màu dung dịch nhuộm hoạt tính Red 24 bằng bức xạ Gamma Co-60 Tóm tắt PDF
Bùi Mạnh Hà, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Quốc Hiến 38-45
Giải pháp GIS và Viễn thám trong thành lập bản đồ xói mòn đất Thành phố Đà Lạt Tóm tắt PDF
Lê Văn Trung, Nguyễn Thị Kim Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Anh 46-54
Hiện trạng, diễn biến chất lượng nước sông Giêng, sông Dinh và các giải pháp bảo vệ môi trường nước tại lưu vực Tóm tắt PDF
Lê Việt Thắng 55-66
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến lượng mưa vượt thấm trên lưu vực sông Thị Tính Tóm tắt PDF
Lương Văn Việt 67-78
Nghiên cứu phát thải BOD520 từ hoạt động nuôi cá tra ở An Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Cửu Tuệ, Vũ Văn Quang, Võ Lê Phú, Lê Song Giang 79-85
Nghiên cứu tổng hợp màng Chitosan/Zeolite và khảo sát khả năng loại bỏ các kim loại nặng trong nước của màng Tóm tắt PDF
Trương Thị Cẩm Trang, Takaomi Kobayashi, Nguyễn Trọng Quân 86-93
Tổng quan một số kỹ thuật xử lý ô nhiễm mùi Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Thanh Phuong, Trinh Bao Son 94-107
Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh Bà rịa – Vũng tàu và đề xuất giải pháp cải thiện Tóm tắt PDF
Hồ Minh Dũng, Hoàng Ái Nhân, Chế Đình Lý 108-121
Xử lý Nitơ trong nước rỉ rác bằng công nghệ SBR dòng liên tục – ICEAS Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Phong, Lê Đức Trung, Nguyễn Văn Phước 122-130


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP