T. 11, S. 11 (2008)

KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT & DẦU KHÍ

Mục lục

Articles

Đặc điểm phân bố vật liệu hữu cơ (TOC %) của các tầng đá mẹ ở bể Cửu Long Tóm tắt PDF
Bùi Thị Luận 5-11
Bước đầu phân tích mô hình DEM nhằm phát hiện dấu hiệu hoạt động của đứt gãy sông Sài Gòn trong Pleistoncen muộn-Holocen ở khu vực TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Vũ Đình Chỉnh, Đỗ Văn Lĩnh 12-22
Hiện trạng trượt lở bờ sông Sài Gòn phương hướng ngăn ngừa khắc phục Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Sang, Thiềm Quốc Tuấn, Đậu Văn Ngọ 23-32
Xác định lưu lượng tối ưu của hành lang khai thác ở Côn Đảo bằng phương pháp mô hình Tóm tắt PDF
Ngô Đức Chân 33-39
Đánh giá khả năng ứng dụng cọc đất xi măng trong thiết kế móng công trình trên nền đất yếu Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Thủy, Ngô Tấn Phong 40-48
Hiện trạng nhà cửa khu vực quận I và III TP. Hồ Chí Minh và những rủi ro có thể xảy ra khi xuất hiện những tai biến địa chất Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt Kỳ, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Hồng Bàng, Trần Anh Tú 49-56
Giải pháp xử lý đất yếu bằng đất trộn xi măng Tóm tắt PDF
Đậu Văn Ngọ 57-64
Khai thác hiệu quả các lớp chứa nước nhạt vùng cận biên mặn-nhạt phục vụ sản xuất-sinh hoạt Tóm tắt PDF
Trần Văn Xuân, Nguyễn Xuân Khá, Nguyễn Văn Thông 65-73
Nghiên cứu sự biến thiên trường ứng suất xung quanh các cấu trúc địa chất và tác động của thay đổi trường ứng suất tới độ thấm trong mô phỏng thích hợp Tóm tắt PDF
Ta Quoc Dung, Hunt Suzanne 74-84
Tiềm năng khai thác nước dưới đất tại các kiểu phân đới thủy hóa đặc trưng khu vực TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Đổng Uyên Thanh 85-91
Đặc điểm thạch học-khoáng vật, thạch địa hóa và điều kiện tạo thành Granitoit Châu Viên, Bà Rịa-Vũng Tầu Tóm tắt PDF
Trần Phú Hưng, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Kim Hoàng 92-105
So sánh đặc điểm địa hóa đá mẹ và dầu, khí ở hai bể trầm tích Cenozoi Cửu Long và Nam Côn Sơn Tóm tắt PDF
Hoàng Đình Tiến, Hồ Trung Chất, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Ngọc Ánh 106-119
Mô hình dòng chảy nước dưới đất vùng Bắc Bình Tóm tắt PDF
Bùi Trần Vượng, 120-131


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP