T. 9, S. 9 (2006)

Mục lục

Articles

Về tiêu chuẩn compact tương đối của không gian hàm và ứng dụng trong cấu trúc thống kê Tóm tắt PDF
Ung Ngọc Quang 05-16
Về sự tồn tại nghiệm của phương trình elliptic phi tuyến với các hệ số không bị chặn Tóm tắt PDF
Bùi Bội Minh Anh, Nguyễn Minh Quân, Trần Tuấn Anh 17-25
Sự tồn tại nghiệm của phương trình elliptic Quasilinear với điều kiện kì dị Tóm tắt PDF
Chung Nhân Phú, Trần Tấn Quốc 27-35
Áp dụng thuật toán học giảm sai số và thuật toán di truyền cho hệ mờ SAM xấp xỉ với tập mờ dạng hình thang Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Thạnh 37-48
Tính toán liều hấp thụ và phân bố liều trong các sản phẩm chiếu xạ trên thiết bị SVSTCo-60/B Tóm tắt PDF
Trần Văn Hùng, Mai Văn Nhơn 49-53
Nghiên cứu các thông số tối ưu của màng TiO2 và SiO2 để chế tạo màng chống phản xạ (AR) Tóm tắt PDF
Lê Vũ Tuấn Hùng, Nguyễn Văn Đến, Huỳnh Thành Đạt 55-62
Mô phỏng các phổ gamma phức tạp đo trên hệ phổ kế gamma dùng detector HPGE bằng chương trình MCNP Tóm tắt PDF
Ngô Quang Huy, Võ Xuân Ân, Đỗ Quang Bình 63-70
Mô phỏng sự thay đổi cấu trúc khi nung Al2O3 vô định hình Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Hưng, Võ Văn Hoàng 71-77
Điều chế hidroxicitronelal từ citronelal dưới sự hoạt hóa của thanh siêu âm Tóm tắt PDF
Đoàn Ngọc Nhuận, Lê Ngọc Thạch 79-82
Sử dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro để nghiên cứu sự phát triển của phát hoa dendrobium Sonia Tóm tắt PDF
Trịnh Cẩm Tú, Bùi Trang Việt 83-88


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP