T. 9, S. 6 (2006)

Mục lục

Articles

Thuật toán lập bản đồ gen để xác định vi trí gen mang mầm bệnh Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Mỹ Trang, Trần Văn Lăng 05-12
Ứng dụng phương pháp nhánh và biên, lập trình giải bài toán tối ưu về trình tự thi công Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Luân 13-21
Nghiên cứu chế tạo màng mỏng TiO2 bằng phương pháp phún xạ Magnetron RF Tóm tắt PDF
Lê Vũ Tuấn Hùng, Nguyễn Văn Đến, Huỳnh Thành Đạt 23-29
Đánh giá sai số xác định hệ số lệch phổ 1/E của trường Nơtron trên nhiệt trong các kênh chiếu xạ của lò phản ứng hạt nhân Tóm tắt PDF
Trần Văn Hùng, Mai Văn Nhơn 31-35
Thiết kế màng gelatin – alginat có cố định thuốc nam ứng dụng trong điều trị tổn thương bỏng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lệ Thủy, Võ Thị Bích Phượng, Nguyễn Huỳnh Trang Thi 37-42
Tìm hiểu về sự liên hệ cho – nhận trong sự phát triển trái điều với mục đích giúp trái chín đồng loạt Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Anh, Trịnh Cẩm Tú, Bùi Trang Việt 43-48
Nghiên cứu một số đặc tính của Enzyme β-Fructofuranosidase (β-Ffase) từ nấm mốc Aspergillus Tóm tắt PDF
Mai Huỳnh Đoan Anh, Phạm Thị Ánh Hồng, Nguyễn Như Nhứt 49-58
Ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật và đường saccharose lên dịch nuôi cấy huyền phù tế bào dừa cạn catharanthus roseus. Tóm tắt PDF
Bùi Văn Lệ, Nguyễn Ngọc Hồng 59-66


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP