T. 9, S. 4 (2006)

Mục lục

Articles

Một mô hình Véctơ cho trường hấp dẫn Tóm tắt PDF
Võ Văn Ớn Ớn 05-11
Mô hình số dòng một pha trong tính toán tổn thất áp suất dọc đường ống dẫn khí Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Nam, Vũ Tú Hoài 13-23
Nghiên cứu việc tinh thể hoá màng hỗn hợp TiO2 – SiO2 Tóm tắt PDF
Lê Vũ Tuấn Hùng, Nguyễn Văn Đến, Huỳnh Thành Đạt 24-30
Mô hình toán tính chuyển tải bùn cát kết dính vùng ven biển. Phần 2: Áp dụng tính toán và mô phỏng dòng bùn cát vùng ven biển Cần Giờ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bảy, Mạch Quỳnh Trang 31-39
Ảnh hưởng của sự phân bố hệ cản chất lỏng nhớt đến khả năng kháng chấn của kết cấu Tóm tắt PDF
Bùi Đông Hoàn, Nguyễn Hữu Anh Tuấn, Chu Quốc Thắng Chu Quốc Thắng 41-48
Ứng suất quanh công trình ngầm xây dựng trong đất đá biến dạng phi tuyến Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Tiền, Nguyễn Minh Tuấn 49-55
Loại đường khử khỏi lòng trắng trứng tươi bằng phương pháp lên men Tóm tắt PDF
Lê Văn Hoàng 57-61
Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến quá trình lên men bia nồng độ cao. Tóm tắt PDF
Lại Quốc Đạt, Lê Văn Việt Mẫn Mẫn, Võ Thị Luyến 63-68
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sấy phun trong sản xuất bột chanh dây Tóm tắt PDF
Tôn Nữ Minh Nguyệt, Đào Văn Hiệp 69-75
Đánh giá các tác động ảnh hưởng tới chất lượng nước vùng nuôi tôm Cần Giờ Tóm tắt PDF
Lê Mạnh Tân 77-84


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP