T. 20, S. 1X (2017)

Mục lục

Articles

Australia tham dự cùng Đông Á - Lịch sử phát triển của một định hướng đối ngoại Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Định 1-14
Những lựa chọn cho Australia trong việc thúc đẩy an ninh Biển Đông Tóm tắt PDF
Huỳnh Tâm Sáng 15-28
Huyền thoại Ned Kelly qua tranh Sidney Nolan (Australia) Tóm tắt PDF
Trịnh Thu Hương 29-42
Các loại hình tín ngưỡng liên quan đến nghề nghiệp của người Việt ở Quảng Nam và giá trị của nó trong đời sống hiện nay Tóm tắt PDF
Lê Thu Huyền, Trần Thị Ngọc Ny 43-54
Điển cứu về mức sống của nông dân trồng lúa tại tỉnh An Giang trong bối cảnh biến đổi môi trường Tóm tắt PDF
Phạm Gia Trân 55-66
Vai trò dòng họ trong việc phát triển làng nghề thủ công truyền thống tại Quảng Trị Tóm tắt PDF
Bùi Việt Thành 67-82
Khảo sát cách đánh giá môn dịch thuật tại một số trường đại học Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kiều Thu 83-90
Giải pháp tăng cường công bố khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn Tóm tắt PDF
Phó Phương Dung, Trần Thị Minh Phượng 91-103
Nhận thức về vai trò giới trong việc làm cha mẹ: một nghiên cứu phỏng vấn sâu Tóm tắt PDF
Lê Phước Thục Nhi 104-115


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP