T. 19, S. 2M (2016)

Mục lục

Articles

Ứng dụng quá trình kết hợp Nitrit hóa bán phần – Anammox sử dụng giá thể sinh học quay để xử lý nước thải giàu ammonium Tóm tắt PDF
Nguyễn Như Hiển, Trương Thị Thanh Vân, Lê Thanh Sơn, Phan Thế Nhật, Nguyễn Phước Dân 5-16
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng kháng khuẩn của nhựa acrylic có chứa các hạt nano bạc Tóm tắt PDF
Phan Quốc Phú, Nguyễn Võ Đăng Cảnh, Phạm Thị Lệ, Trần Phạm Thị Tố Quyên, La Thị Thái Hà 17-24
Kiểm kê dấu chân carbon của ngành cao su ở hai giai đoạn trồng và chế biến mủ cao su tại tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Hồ Minh Dũng, Trần Lê Nhật Giang 25-38
Quá trình nitrit hóa bán phần xử lý nitơ trong nước rỉ rác cũ Tóm tắt PDF
Phan Thế Nhật, Trương Thị Thanh Vân, Lê Thanh Sơn, Hà Như Biếc, Nguyễn Phước Dân 39-49
Tổng hợp Ure Formaldehyde (UF) Microcapsules chứa dầu lanh định hướng ứng dụng trong lớp phủ tự lành Tóm tắt PDF
La Thị Thái Hà, Võ Đinh Công Tính 50-57
Tổng hợp Polylactic acid (PLA) – diol từ axit lactic và 1,4 Butanediol. Tóm tắt PDF
La Thị Thái Hà 58-65


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP