T. 20, S. 2X (2017)

Mục lục

Articles

Bước chuyển mới của ASEAN và Việt Nam học Tóm tắt PDF
Bùi Khánh Thế 05-12
Vai trò của biển đảo trong quá trình kháng chiến cứu nước ở tỉnh Thanh Hóa (1946-1972) Tóm tắt PDF
Vũ Quý Tùng Anh 13-20
Trung Nghĩa từ (Châu Đốc - An Giang) và một số tư liệu Hán Nôm Tóm tắt PDF
Nguyễn Đông Triều, Nguyễn Văn Hoài 21-29
Hệ diễn ngôn thi pháp Trung Quốc truyền thống nhìn từ viễn cảnh thuyên thích học Tóm tắt PDF
Dương Ngọc Dũng 30-49
Các loại uy quyền trong việc quản lý cộng đồng người Cil ở khu dự trữ sinh quyển Langbiang thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Thu 50-62
Các yếu tố động viên và kết cục đối với cá nhân: trường hợp nghiên cứu tại ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Thắng 63-72
Tình hình sử dụng ngôn ngữ của cộng đồng người Khmer ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Tóm tắt PDF
Huỳnh Thanh Thêm 73-81
Tục đi tu báo hiếu của người Khmer ở Sóc Trăng: giá trị và biến đổi Tóm tắt PDF
Huỳnh Hiếu Trung 82-86
Nghi lễ tang ma của người Chil ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Võ Tấn Tú 87-96
Các định chế truyền thống phi chính thức trong đời sống hiện nay Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 97-104


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP