T. 12, S. 11 (2009)

Mục lục

Articles

VỀ MỘT GIẢ THUYẾT CỦA HERSTEIN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thìn, Bùi Xuân Hải 5-10
MỘT GIẢI THUẬT XÁC SUẤT MỚI GIẢI MỘT LỚP BÀI TOÁN TỐI ƯU MỘT HAY NHIỀU MỤC TIÊU Tóm tắt PDF
Trần Văn Hạo Văn Hạo Hạo, Nguyễn Hữu Thông 11-26
MỘT KHUNG THỨC CHO GIẢI THUẬT MEMETIC Tóm tắt PDF
Phan Anh Tuấn, Dương Anh Tuấn 27-38
GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG TẤN CÔNG QUA NGƯỜI TRUNG GIAN VÀO MẠNG CỤC BỘ KHÔNG DÂY Tóm tắt PDF
Trần Bảo Ngọc, Nguyễn Công Phú 39-48
ỨNG DỤNG DÀN TẬP ĐÓNG TRONG KHAI THÁC LUẬT THIẾT YẾU NHẤT Tóm tắt PDF
Lê Hoài Bắc, Võ Đình Bảy 49-56
KỸ THUẬT ẨN THÔNG TIN TRÊN ẢNH DỰA TRÊN ĐIỀU BIẾN LƯỢNG TỬ VÀ BIẾN ĐỔI CONTOURLET Tóm tắt PDF
Dương Minh Đức, Dương Anh Đức 57-66


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP