T. 12, S. 15 (2009)

Mục lục

Articles

MỘT VÀI KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN VÀ CON ĐƯỜNG HIỆN ĐẠI HÓA CỦA VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Võ Văn Sen 5-17
ĐÔ THỊ HOÁ VÀ AN NINH CUỘC SỐNG CỦA CƯ DÂN VÙNG CHUYỂN DỊCH SANG ĐÔ THỊ NHÌN TỪ THỰC TIỄN ĐÔ THỊ HOÁ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Lương 18-24
NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH AN NINH - QUỐC PHÒNG CỦA NHẬT BẢN TỪ CHIẾN TRANH LẠNH ĐẾN NAY DƯỚI CƠ CHẾ AN NINH CHIẾN LƯỢC NHẬT – MỸ . Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Dung 25-43
TỔNG QUAN VỀ NHỮNG BIẾN ĐỔI Ở CÁC CẤP ĐỘ NGÔN NGỮ TRONG TIẾNG NGA HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Trương Văn Vỹ 44-55
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TẠI QUANTIC Co., Ltd - PHÂN TÍCH SO SÁCH CÁC THANG ĐO Tóm tắt PDF
Hà Nam Khánh Giao, Huỳnh Bá Duy 56-72
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ QUẢN LÝ ĐẾN NĂNG SUẤT DOANH NGHIỆP Tóm tắt PDF
Trần Thị Kim Loan, Bùi Nguyên Hùng 73-86
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC. Tóm tắt PDF
Trần Văn Quí, Cao Hào Thi 87-102


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP