T. 12, S. 18 (2009)

Mục lục

Articles

Kết quả bước đầu phát triển mô hình toán biến hình lòng dẫn ba chiều Tóm tắt PDF
Lê Song Giang, Lê Mạnh Hùng 1-11
QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN A VƯƠNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thống 12-17
KHẢ NĂNG THÁO NƯỚC CỦA ĐẬP TRÀN PHÍM PIANO NGƯỠNG THẤP TRÊN KÊNH TIÊU NƯỚC Tóm tắt PDF
Trương Chí Hiền, Trần Hiếu Thuận 18-24
ĐỊNH VỊ ĐIỂM ĐƠN BẰNG GPS HIỆN NAY CÓ THỂ ĐẠT ĐỘ CHÍNH XÁC BAO NHIÊU? Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Lâu 25-31
PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ GIS HỖ TRỢ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Đức 32-36
PHÂN TÍCH VÀ CHẨN ĐOÁN DẦM ĐÀN HỒI CÓ NHIỀU VẾT NỨT Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hàng, Nguyễn Thị Hiền Lương 37-45
PHƯƠNG PHÁP TIẾN ĐỘ CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG VỚI NHỮNG CÔNG TÁC LẶP LẠI Tóm tắt PDF
Lương Đức Long 46-51
BÊ TÔNG TỰ LÈN SẢN XUẤT KIỂM NGHIỆM VÀ THI CÔNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Chánh 52-58
MÔ HÌNH TÍNH TOÁN ÁP LỰC SÓNG TÁC DỤNG LÊN TƯỜNG ĐỨNG DỰA TRÊN HỆ PHƯƠNG TRÌNH NAVIER-STOKES HAI CHIỀU Tóm tắt PDF
Nguyễn Danh Thảo, Nguyễn Thế Duy 59-68
KHẢO SÁT ĐỘ ỔN ĐỊNH MỐC LƯỚI ĐỘ CAO CƠ SỞ BẰNG THUẬT TOÁN BÌNH SAI LƯỚI TỰ DO Tóm tắt PDF
Đào Xuân Lộc, Chu Mạnh Hùng 69-75
GIẢI PHÁP BẤC THẤM NGANG THAY LỚP CÁT ĐỆM TRONG VIỆC XỬ LÝ ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM ĐỨNG KẾT HỢP GIA TẢI Tóm tắt PDF
Nguyễn Phán, Nguyễn Thiên Giang 76-84
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG CHỊU UỐN CỦA KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP CÓ GIA CƯỜNG SỢI THÉP Tóm tắt PDF
Hồ Đức Duy, Hồ Hữu Chỉnh, Bùi Công Thành 85-92


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP