T. 13, S. 1M (2010)

Mục lục

Articles

MÔ PHỎNG SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUI HOẠCH ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM 2020 Tóm tắt PDF
Lương Văn Việt, Vũ Thanh Ca 5-13
SỬ DỤNG KỸ THUẬT VIỄN THÁM VÀ GIS XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ TP.HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Phạm Bách Việt 14-25
KHẢO SÁT VỀ HÀM LƯỢNG MUỐI VÀ TỐC ĐỘ ĂN MÒN THÉP CACBON TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ QUYỂN THÀNH PHỐ NHA TRANG Tóm tắt PDF
Bùi Văn Thảo, Võ Đề, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Hữu Tân, Nguyễn Nhị Trự 26-34
PHÂN VÙNG SINH THÁI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TÁM TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Lê Huy Bá 35-47
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC KẾT HỢP LỌC DÒNG BÙN NGƯỢC Tóm tắt PDF
Trương Thanh Cảnh 48-58
NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001:2004 VÀ TÍCH HỢP VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO OHSAS 18001:2007: TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ CHO CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM” Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nhung, Lê Thị Hồng Trân, Trần Mẫn Khanh 59-73


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP