T. 14, S. 1M (2011)

Mục lục

Articles

Phương pháp tính toán thiệt hại về kinh tế và môi trường đối với một lưu vực sông bị ô nhiễm – trường hợp điển hình: lưu vực sông Thị Vải Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thanh Hùng, Bùi Tá Long 5-15
Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý và chia sẻ thông tin chất lượng môi trường nước – lấy lưu vực hệ thống sông Đồng Nai làm ví dụ nghiên cứu Tóm tắt PDF
Bùi Tá Long, Cao Duy Trường, Hoàng Thị Mỹ Hương 16-28
Dự báo mức độ ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thu Hiền, Cao Duy Trường, Nguyễn Minh Lâm 29-44
Khảo sát tính năng của Labsa (Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid) trong dung dịch tẩy gỉ kết hợp tẩy dầu mỡ Tóm tắt PDF
Nguyễn Nhị Trự, Trần Mai Hân, Nguyễn Từ Thụy Thanh Trúc 45-55
Thiết lập phương trình động học dự đoán sản lượng bùn trong hệ thống xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp sinh học hiếu khí kết hợp lọc màng Tóm tắt PDF
Đỗ Khắc Uẩn, Rajesh Banu J., Yeom Ick T. 56-64
Ứng dụng viễn thám và GIS giám sát đô thị hóa Thành Phố Hồ Chí Minh thể hiện qua các mặt không thấm Tóm tắt PDF
Trần Thị Vân 65-77
Ứng dụng phương pháp Monte-carlo để ước lượng sai số trong kết quả mô phỏng chất lượng không khí: áp dụng cho trường hợp Thành Phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Hồ Quốc Bằng 78-91
Mức tồn dư của các hợp chất Dioxin/Furan trong mỡ của các cư dân Biên hòa so với các quốc gia phát triển Tóm tắt PDF
Mai Tuấn Anh 92-106


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP