T. 14, S. 3M (2011)

Mục lục

Articles

Khảo sát chất lượng nước tại các hồ bơi công cộng ở Thành Phố Hố Chí Minh và đề xuất biện pháp quản lý Tóm tắt PDF
Vũ Hoài Nam, Tô Thị Hiền 05-14
Phương pháp luận mới lồng ghép hạch toán quản lý môi trường (EMA) và đánh giá sản xuất sạch hơn (CPA) hướng tới kiểm soát hiệu quả ô nhiễm công nghiệp Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thu Huyền, Lê Thanh Hải 15-25
Khung phân tích sự bền vững của sản xuất lúa thâm canh và sinh kế của nông dân Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Dũng 26-38
Nghiên cứu đề xuất phương pháp xây dựng công cụ đánh giá nhanh kiểm toán năng lượng cho ngành sản xuất cơm dừa nạo sấy Tóm tắt PDF
Trần Văn Thanh, Hồ Thị Ngọc Hà, Lê Thanh Hải 39-49
Ứng dụng GIS trong quản lý thông tin ngập khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Trần Trọng Đức 50-61
Cartogram- một phương pháp thể hiện trực quan dữ liệu không gian Tóm tắt PDF
Lê Minh Vĩnh, Châu Phương Khanh 62-72


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP