T. 14, S. 4M (2011)

Mục lục

Articles

Đa dạng địa học vùng Hà Tiên - Kiên Lương Tóm tắt PDF
Hà Quang Hải, Nguyễn Ngọc Tuyến 05-16
Xói mòn bờ biển cần giờ, thành phố hồ chí minh trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu Tóm tắt PDF
Hà Quang Hải, Nguyễn Ngọc Tuyến 17-28
Xác định một số kim loại nặng trong bụi không khí bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan Tóm tắt PDF
Tô Thị Hiền, Dương Hữu Huy 29-40
Ứng dụng tiến trình phân cấp thứ bậc xác định các yếu tố chủ đạo ảnh hưởng đến quá trình xói mòn đất lưu vực Sông Bé Tóm tắt PDF
Nguyễn Trường Ngân 41-50
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng phân bón hóa học quá liều của hộ nông dân trồng cà phê ở tỉnh Đắk Lắk Tóm tắt PDF
Quách Thị Ngọc Thơ 51-61
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn Geosites vùng Hà Tiên – Kiên Lương Tóm tắt PDF
Nguyễn Trường Ngân, Hà Quang Hải, Trần Công Thành 62-74
Nhiên liệu biodiesel từ dầu hạt jatropha: tổng hợp và đánh giá phát thải trên động cơ diesel Tóm tắt PDF
Tôn Nữ Thanh Phương, Lê Viết Hải, Tô Thị Hiền 75-85
Dự báo xói mòn đất qui mô lưu vực sông - ứng dụng công thức tính mất đất tổng quát (rusle) trên lưu vực Sông Bé Tóm tắt PDF
Trần Tuấn Tú 86-96


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP