Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 1 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao năng lực tư duy khoa học cho đội ngũ cán bộ cơ sở Đảng, nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay

Lê Diệp Đĩnh

Tóm tắt


 Thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước 20 năm và 10 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã chỉ ra rằng, ở đâu, cơ sở Đảng vững mạnh, lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt nhiều kết quả, ở đó sản xuất, đời sống phát triển, an ninh, an toàn xã hội đước giữ vững và ngược lại. Để nâng cao năng lực lãnh đạo của cơ sở Đảng, tăng cường hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các cơ sở Đảng phải làm nhiều việc. Với phương pháp tiếp cận hệ thống, các phương pháp thu thập thông tin, cùng với các phương pháp nghiên cứu cụ thể khác, tác giả cố gắng phân tích, làm sáng tỏ việc nâng cao năng lực tư duy khoa học, tiếp tục thực hiện đổi mới tư duy cho cán bộ, đảng viên ở các cơ sở Đảng, làm cho nhận thức của cơ sở Đảng đúng đắn hơn, chính xác hơn về vai trò, vị trí của nông thôn, nông dân, nông nghiệp; vai trò, vị trí của kinh tế hộ gia đình nông dân... hiện nay, có ý nghĩa quyết định, tạo ra động lực để hoàn thiện từng bước nền dân chủ XHCN ở nông thôn nước ta, đưa nông thôn, nông nghiệp nước ta tiến tới giàu mạnh, văn minh, hiện đại

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)