Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 2 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả đánh giá một số tổ hợp lúa lai mới

Vũ Văn Liết

Tóm tắt


Kết quả đánh giá 13 tổ hợp lúa lai mới (10 tổ hợp lúa lai ba dòng nhập nội từ Viện Nghiên cứu năng lượng hạt nhân Tứ Xuyên -Trung Quốc và 3 tổ hợp lúa lai hai dòng của Viện Sinh học Nông nghiệp - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) trong vụ xuân và vụ mùa năm 2008 thông qua thí nghiệm so sánh giống tại Gia Lâm (Hà Nội) cho thấy, chúng đều có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với trà lúa vụ xuân muộn của vùng đồng bằng sông Hồng, mức độ nhiễm sâu bệnh nhẹ. Các tổ hợp lúa lai có năng suất từ 7,6 - 8,6 tấn/ha trong vụ xuân, từ 4,8 - 5,5 tấn/ha trong vụ mùa và có 6 tổ hợp có năng suất cao hơn hẳn giống đối chứng Nhị ưu 838 trong cả 2 vụ. Các tổ hợp lúa lai có tỷ lệ gạo xát trên 70%, tỷ lệ gạo nguyên trên 57% và dạng hạt gạo thuộc loại trung bình. Qua đánh giá năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu, ba tổ hợp lúa lai có triển vọng đã được lựa chọn là: Nhị ưu 718, 08-25 và 08-26. Tổ hợp lai Nhị ưu 718 được trình diễn tại 4 tỉnh Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Nội bước đầu cho thấy, giống này có ưu thế hơn so với giống Nhị ưu 838 về năng suất và nhiễm nhẹ bệnh bạc lá, khô vằn trong vụ mùa và đạo ôn, khô vằn trong vụ xuân

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)