Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của tia cực tím đến khả năng sản xuất của gà broiler 5 - 10 tuần tuổi

Trần Đình Đông

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của tia cực tím đến một số chỉ tiêu sản xuất của gà như tỷ lệ sống, khả năng trao đổi khoáng, khả năng sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn, chỉ số sản xuất, chất lượng thân thịt. Thí nghiệm được tiến hành trên đàn gà broiler 3 máu (Hồ x Lương Phượng x Mía)  từ 5 - 10 tuần tuổi theo phương pháp phân lô so sánh ngẫu nhiên với 1 lô đối chứng và 3 lô thí nghiệm, tương ứng với 3 thời lượng chiếu tia cực tím là 5 phút,  8 phút và 11 phút/ngày.  Kết quả (ở mức tin cậy P£ 0,05) cho thấy: Tia cực tím chiếu với thời lượng từ 5 - 8 phút/ngày có tác dụng làm tăng tỷ lệ nuôi sống gà ở các lô thí nghiệm so với lô đối chứng từ 8,8 - 10,5%. Tỷ lệ gà khoèo chân giảm 3,51% so với lô đối chứng. Mức độ trao đổi khoáng của cơ thể là Ca, P huyết thanh, khoáng tổng số trong xương đùi trong 3 lô thí nghiệm đều cao hơn với mức đáng tin cậy (P£ 0,05) so với lô đối chứng. Tia cực tím có tác dụng kích thích sinh trưởng của gà: So với đối chứng, lô chiếu 5 phút/ngày làm tăng khối lượng cơ thể lên 115 g/con (7,7%) và ở lô chiếu 8 phút/ngày làm tăng 172 g/con (11,5%). Chiếu  tia cực tím từ 5 - 8 phút/ngày có ảnh hưởng tốt đến hiệu quả sử dụng thức ăn, làm giảm 0,30 - 0,25 kg thức ăn/kg tăng trọng; Chỉ số sản xuất PN (production number) đã tăng 2,48 - 4,43 đơn vị so với đối chứng. Tia cực tím đã không làm ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng thân thịt của gà broiler. Chiếu tia cực tím thời lượng 11 phút/ngày cho hiệu quả không tốt như làm giảm tỷ lệ nuôi sống, giảm tốc độ sinh trưởng, giảm chỉ số sản xuất PN của gà và ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả sử dụng thức ăn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)