Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khả năng tăng trọng và cho thịt của bò lai Sind, F1(Brahman x lai Sind) và F1 (Charolais x lai Sind) nuôi vỗ béo tại Đắk Lắk

Phạm Thế Huệ

Tóm tắt


Thí nghiệm vỗ béo được tiến hành trên 15 bò đực lai Sind, F1 (Brahman x lai Sind) và F1 (Charolais x lai Sind) (mỗi nhóm 5 con). Bò đưa vào nuôi vỗ béo lúc 21 tháng tuổi, đạt khối lượng từ 235 -  274,20 kg, thời gian nuôi vỗ béo trong 3 tháng. Kết quả cho thấy bò F1 (Charolais x lai Sind) đạt tăng trọng 917,78 g/con/ngày; F1 (Brahman x lai Sind) 791,10 g/con/ngày và lai Sind 657,78 g/con/ngày. Tiêu tốn thức ăn ở bò F1 (Charolais x lai Sind) 7,33 kg chất khô/kg tăng trọng thấp hơn so với bò F1 (Brahman x lai Sind) 8,04 kg chất khô/kg tăng trọng và lai Sind 9,48 kg chất khô/kg tăng trọng. Tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ thịt tinh của F1 (Charolais x lai Sind) đạt (55,20 và 44,05%) cao hơn so với F1 (Brahman x lai Sind) (52,52 và 43,46%) và lai Sind (48,93 và 42,34%)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)