Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của quá trình sấy malt thóc đến hoạt tính của enzyme

Nguyễn Thạch Minh

Tóm tắt


Nghiên cứu này tìm hiểu sự tác động của quá trình sấy lên hoạt tính của enzyme α - amylase, β - amylase, protease và năng lực đường hóa trong malt thóc. Thóc (Oryza sativa) được ngâm ở nhiệt độ 300C trong 50h, ươm mầm tại nhiệt độ 300C trong 7 ngày và sấy tại nhiệt độ 50°C trong 24h. Thay đổi độ ẩm và hoạt tính của enzyme đã được tìm hiểu trong giai đoạn sấy. Kết quả chỉ ra rằng độ ẩm giảm từ 42,1% xuống còn 3,9% sau 24h sấy ở nhiệt độ 50°C. Hoạt tính cao nhất đạt được của enzyme protease, năng lực đường hóa, α-amylase và β-amylase trong điều kiện thí nghiệm lần lượt là: 12, 10, 12 và 6h trong giai đoạn sấy. Hoạt tính protease của malt thóc và malt đại mạch gần như nhau. Mặc dầu theo nghiên cứu thu được hoạt tính của hệ enzyme amylase trong thóc là thấp hơn so với đại mạch nhưng malt thóc chỉ ra tiềm năng như là một thành phần trong công nghiệp ngũ cốc và đồ uống

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)