Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển của nước ta hiện nay

Mai Thanh Cúc

Tóm tắt


Bằng phương pháp tiếp cận nghiên cứu có sự tham gia, nghiên cứu đã phân tích thực trạng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển từ ba nguồn thông tin: (i) Đơn vị sử dụng nhân lực kinh tế phát triển; (ii) Đơn vị đào tạo ngành kinh tế phát triển, và (iii) Người học ngành/chuyên ngành kinh tế phát triển. Kết quả nghiên cứu chỉ ra nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển là rất lớn, trong khi cung đào tạo thiếu hụt. Ngoài ra, còn rất nhiều vấn đề bất cập về chất lượng và sự phù hợp của sản phầm đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)