Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch đến khả năng nhân giống và sản xuất củ giống khoai tây bằng công nghệ khí canh trong vụ hè

Nguyễn Quang Thạch

Tóm tắt


Các giống khoai tây khác nhau được trồng trong hệ thống khí canh ở các dung dịch dinh dưỡng có nhiệt độ nằm trong khoảng từ 15oC đến 25oC. Kết quả nghiên cứu nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ tại vùng rễ của cây khoai tây trong hộp khí canh tới sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của củ nhỏ khoai tây trồng trong vụ hè. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có thể áp dụng công nghệ khí canh để thích nghi cây con khoai tây cấy mô trong nhân giống một cách nhanh chóng trong cả điều kiện chính vụ và trái vụ. Hệ số nhân giống của cây đạt từ 7 ÷ 8 lần trong một tháng khi nhiệt độ dung dịch sử dụng trong hệ thống khí canh đặt ở 20oC. Trong điều kiện này, cây khoai tây sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất củ nhỏ khoai tây nằm trong khoảng 613,0 - 967,7 củ/m2. Như vậy, kết quả này cho phép đề xuất một phương pháp kỹ thuật mới cho việc nhân giống cây con và sản xuất củ giống nhỏ khoai tây kể cả trong vụ thu ở đồng bằng sông Hồng

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)