Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐÀN BÒ SỮA NUÔI TẠI TRẠI BÒ SỮA SAO VÀNG - THANH HÓA

Đặng Thái Hải

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá cơ cấu đàn và khả năng sinh sản của đàn bò sữa tại trại hiện nay. Khả năng sinh sản của đàn bò sữa nuôi tại trại đạt khá: Tuổi phối giống lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu trung bình tương ứng là 19.27 và 28.55 tháng ở HF. Tỷ lệ thụ thai toàn đàn đạt 66.42%. Khoảng cách lứa đẻ trung bình toàn đàn khá dài (460.34 ngày) và cao nhất là ở HF (467.25 ngày). Tỷ lệ bò sẩy thai dao động từ 4.16- 4.90%.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)