Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế huyện

Đỗ Kim Chung

Tóm tắt


Bài viết này thảo luận các quan điểm về phát triển kinh tế huyện, bốn học thuyết cơ bản về phát triển kinh tế và ứng dụng của nó cũng như cách tiếp cận cho phát triển kinh tế huyện như kinh tế nhị nguyên, học thuyết hiện đại hoá nền kinh tế và phát triển kinh tế theo hai khu vực. Bài viết còn chỉ ra quan điểm, cách tiếp cận và định hướng cho phát triển kinh tế huyện, nhất là các huyện nghèo ở Việt Nam. Chiến lược phát triển kinh tế huyện nên tập trung đồng thời phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng các khu công nghiệp, thị trấn và thị tứ để tạo ra động lực cho phát triển, đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi cho thị trường sức lao động cả ở nông thôn và thành thị. Chiến lược đầu tư công cho phát triển kinh tế ở các huyện nghèo cần tập trung vào tạo môi trường thuận lợi để cho kinh tế tư nhân phát triển.  


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)