Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG ĐẠM BÓN TỚI NĂNG SUẤT CỎ VA 06 TRÊN ĐẤT XÁM FERALIT HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH TUYÊN QUANG

Cao Việt Hà

Tóm tắt


Đất xám feralit của huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) là loại đất có độ phì thấp, nghèo đạm. Xác định lượng đạm bón thích hợp trên đất này là rất cần thiết để đảm bảo phát triển đồng cỏ phục vụ các dự án chăn nuôi của địa phương. Kết quả thực nghiệm bón từ 0 - 400 kg N/ha/lứa cắt cho cỏ VA 06 cho thấy, năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất ở mức bón 300 kg N/ha/lứa cắt trên nền 20 tấn phân chuồng, 480 kg kg P2O5/ ha/năm và 45 kg K2O/ha/lứa cắt. Với công thức bón phân này, ta có thể thu được 420 tấn cỏ tươi (tương đương 54 tấn cỏ khô)/ha/năm.  
  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)