Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TUYỂN CHỌN GIỐNG XOÀI ĐỊA PHƯƠNG TẠI HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA

Phạm Thị Hương

Tóm tắt


Tuyển chọn các cây xoài ưu tú thuộc hai giống xoài Tròn và xoài Hội, hai giống xoài đặc sản địa phương Yên Châu – Sơn La, nhằm mục đích góp phần phát triển vườn giống gốc (vườn cây mẹ) - làm nguồn cung cấp thực  liệu nhân giống cho việc mở rộng sản xuất xoài. Phương pháp chọn lọc dòng vô tính được áp dụng nghiên cứu cho cây ăn quả  lâu năm trên những vườn xoài hiện có tại địa phương. Nghiên cứu được bắt đầu bằng việc điều tra khảo sát theo phiếu điều tra thiết kế sẵn để bước đầu xác định các cá thể có đặc tính nông - sinh học vượt trội, sau đó theo dõi trực tiếp các chỉ tiêu về đặc điểm hình thái, sinh trưởng, ra hoa, đậu quả, năng suất, chất lượng cá thể trong thời gian 2006-2008 để  lựa chọn các cá thể ưu tú. Các chỉ  tiêu về hình thái, mô tả giống được áp dụng theo hướng dẫn của IPGRI đối với cây xoài. Nghiên cứu đã tuyển chọn được 4 cây xoài Tròn và 3 cây xoài Hôi có các đặc điểm hình thái đặc trưng cho giống, có năng suất cao, ổn định và chất lượng vượt trội so với năng suất và chất lượng quần thể.   

   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)